.::e-toyotaclub.com::.
26 กันยายน 2555 17:06
โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน เปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว นครนายก จังหวัดที่ 21

โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนนเปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว นครนายก จังหวัดที่ 21

          นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว” โดยมี นายชาญชัย ทรัพยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย นายยงยศ อิสระเสนารักษ์นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก พันตำรวจเอก ช่วงศักดิ์ดา บุรณศิริ  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัท โตโยต้า นครนายก จำกัด และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับจังหวัดสู่ระดับ ประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 21 ของการจัดคาราวานเมืองจราจรปลอดภัยฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ณ ลานด้านข้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครนายก 

          ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย   ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว ที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมากว่า 24 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกชีวิตในสังคมไทยมีความ ปลอดภัย 
โดยในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน   โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
 
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “วินัยและน้ำใจ สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี และตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและน้ำใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานรัฐ ในการลดจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
     1. โครงการรางวัลคนทำดี “มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน” เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจคนใช้รถใช้ถนนที่ถูกกฎจราจรและมีน้ำใจให้แก่ เพื่อนร่วมทาง

     2. ประกวดแผนและภาพยนตร์สั้น “ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เด็ก และเยาวชน

     3. การผลิต “สื่อเทคโนโลยี” ขับเคลื่อนชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนนและจัดอบรมครู เพื่อส่งต่อความยั่งยืนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในระดับโรงเรียนและ ชุมชน

     4. การผลิตคู่มือขับขี่ปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและกฎจราจรต่าง ๆ รวมถึงแนะนำเกร็ดความรู้ในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้สอบใบขับขี่ ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

          อนึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ภาครัฐได้จัดงานพิธี   “ประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงครึ่ง หนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการดำเนิน กิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน
และเพื่อสอดรับกับนโยบายภาครัฐ ดังนั้นโตโยต้าจึงจัดกิจกรรม “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว”  โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยรูปแบบจะเน้นในเรื่องการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ คน รถ และสภาพแวดล้อม ซึ่งได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเป้าหมายขยายไปสู่ภูมิภาคอีก 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่ 21 ของการออกเดินทางคาราวานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
•    รณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีปัจจัยเกิดจากคน รถ และสภาพแวดล้อม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

•    เพื่อขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังเครือข่ายธุรกิจของโตโยต้า และชุมชนให้มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมมือกันสนับสนุนก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยและน้ำใจ”

•     เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับจังหวัดของภาคีเครือ ข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ให้เกิดความเข้มแข็ง และขยายความร่วมมือดังกล่าวไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

          สำหรับการจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัยฯ ในจังหวัดนครนายก จะแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 21 และ 22 กันยายน 2555 ณ ลานด้านข้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครนายก 
          วันแรก 21 กันยายน เป็นการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับลูกค้าของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า  ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน กว่า 100 คน โดยมีผู้ฝึกสอนจาก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่ได้ผ่านการอบรมจากศูนย์สอนขับรถ “Mobilitas” ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม คือ “Safe Driving Education” จะมุ่งเน้นใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1.    จุดเริ่มต้นสู่การขับขี่ที่ปลอดภัย
2.    การสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมใช้ถนน
3.    การเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะขับขี่

    วันที่สอง 22 กันยายน เป็นการจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
    ส่วนที่ 1  เมืองแห่งการเรียนรู้
    จะเน้นส่วนของ คน ในการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน รู้จักมีวินัยและขับขี่อย่างถูกกฎจราจร รวมถึงการสอดแทรกความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมทางบนท้องถนน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม
    เมืองจราจรจำลอง การอบรมขับขี่เบื้องต้นให้รู้จักป้ายและสัญลักษณ์จราจร รวมทั้งการฝึกทดลองขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องตามกฎจราจร และมีน้ำใจแก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
    กิจกรรมถนนเรียนรู้สู่ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป
    ชมภาพยนตร์สั้นถนนสีขาว จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Toyota Think! Road Safety Conceptual Shortfilm สำหรับเยาวชน
    การถ่ายทอดความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย จากครูฝึกสอนของโตโยต้าที่ได้รับฝึกฝนทักษะการขับขี่จากประเทศญี่ปุ่น

    ส่วนที่ 2 เมืองแห่งวินัยเพื่อความปลอดภัย
    เน้นทั้งในส่วนของ รถ และ สภาพแวดล้อม  เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ และแนะนำแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในส่วนของยานพาหนะและ สภาพถนน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมดังนี้
    การให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย มารยาทในการใช้รถใช้ถนน พร้อมคำแนะนำหลักสูตรการสอบใบขับขี่ และการต่อใบขับขี่ รวมถึงการเปลี่ยนใบขับขี่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด และกรณีใบขับขี่ชำรุด หรือสูญหาย สามารถมารับบริการได้ภายในงาน จากกรมการขนส่งทางบก
    การส่งเสริมความรู้ด้านการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
    การให้ความรู้ตรวจสภาพรถด้วยตนเอง และการเตรียมความพร้อมของรถก่อนออกเดิน ทางพร้อมรับคูปองเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรีที่ศูนย์บริการของ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า คือ บริษัท โตโยต้า นครนายก จำกัด

    ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสรรค์และความบันเทิง
    เป็นการสร้างความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
    เกมแข่งวินัยปลอดภัยถึงจุดหมาย
    การแสดง Cover Dance
    พบปะดารานักแสดงที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซี ศิวัฒน์ และ เนย โชติกา

            นอกจากนั้น โตโยต้ายังได้จัดประกวดร้องเพลง 50 ปี โตโยต้า ภายใต้ชื่อเพลง “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ”  ซึ่งได้คุณชนะ เสวิกุล เป็นผู้ประพันธ์เพลง ขับร้องโดยศิลปิน ดา-เอ็นโดฟิน  โดยเนื้อหาของบทเพลง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและการให้สิ่งดีๆแก่กันและกันของลูกค้าที่มีรถยนต์ โตโยต้าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในการเดินทาง ที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ก็ยังอยู่เคียงข้างกันตลอดมาและจะมีกันตลอดไป โดยการประกวดร้องเพลง จัดสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 22 ปี ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารางวัล  3,000 และ 2,000  บาท และรางวัลชมเชย รวมมูลค่ากว่า  10,000 บาท
            นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า “ในนามของบริษัท   โตโยต้าฯ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้านครนายก  และเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ในการร่วมจัดกิจกรรม “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า  ถนน สีขาว” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้สอดรับนโยบายภาค รัฐ "ทศวรรษ แห่งความปลอดภัย” (Decade of Action for Road Safety) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับภูมิภาคขยายไปสู่ความร่วมมือในระดับประเทศ รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจของโตโยต้า เพื่อก่อให้ เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
          นายวุฒิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ ถนนสีขาว ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Toyota’s CSR” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเป็นการขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังเครือข่ายทางธุรกิจและ ชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี  และกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัย เป็นหนึ่งในโครงการโตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งได้เปิดตัวคาราวานครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน ปีที่แล้ว และขยายไปสู่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดนครนายก ถือเป็นจังหวัดที่ 21
          กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีปัจจัยเกิดจาก คน รถ และสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก และการถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้  เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มของสังคม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามนโยบายการดำเนินงานที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ได้แก่ การสนับสนุนการสัญจรอย่างปลอดภัย  ยานพาหนะปลอดภัย และผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย     โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วม กัน”
50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป

  • โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน เปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว นครนายก จังหวัดที่ 21
  • โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน เปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว นครนายก จังหวัดที่ 21
  • โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน เปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว นครนายก จังหวัดที่ 21
Login
.::e-toyotaclub.com::.